Skip to main content

Chief Executive / Prif Weithredwr

Employer
Neath Port Talbot County Borough Council
Location
Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)
Salary
£141,811 - £155,792
Closing date
26 Apr 2024

View more

Our beautiful part of South Wales is located between the cities of Swansea and Cardiff, close to the Gower Peninsula and the Brecon Beacons.

With over 140,000 residents, we serve a thriving area rich in heritage, culture, industry and technology. We are a place of contrast – with a diverse urban and rural population, proud of our history whilst also having our eyes fixed firmly on the future. Neath Port Talbot is a place where people are genuinely proud to live, learn, work, and raise their families.

This is a career defining opportunity; a role of significant impact and influence. We are a stable council with good performance in delivering services and healthy corporate governance. But we also have a clear vision, and we are ambitious for the future of our area, handling significant investment interest. You will have the opportunity to build upon projects of national and international importance, such as the Wildfox Resort, GCRE and Celtic Freeport; elevating our place, be our ambassador, and represent Neath Port Talbot across Wales, the whole UK, and internationally.

Officer and Elected Member relationships are critical here; this is a council which serves its residents with a passion you will find hard to identify elsewhere. We are seeking an exceptional leader mto provide the foresight, ambition, governance and creativity to drive our organisation forward. Our people are our greatest asset, and our Chief Executive shall be no exception. We will look to you to form robust and trusted relationships with partners, Ministers, community leaders and residents, whilst instilling a visible direction of travel and professional confidence into our amazing workforce.

This is a rewarding opportunity to join us and showcase your talent, compassion and determination to deliver excellent services for the communities of Neath Port Talbot. If you see yourself as our next Chief Executive, we would be delighted to hear from you!

Please click apply below for more information or contact our recruitment partners at GatenbySanderson: Gary Evans (07809 195 593), Rebecca Hopkin (07827 098 173) or Rachel Salvia (07393 013 067).

Closing date: Friday 26th April 2024

Dyma Gastell-nedd Port Talbot – lle o wrthgyferbyniad, creadigrwydd a chymuned.

Mae ein rhan hardd o Dde Cymru wedi’i lleoli rhwng dinasoedd Abertawe a Chaerdydd, yn agos at Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.

Rydym yn gwasanaethu 140,000 o drigolion mewn ardal ffyniannus sy’n llawn treftadaeth, diwylliant, diwydiant a thechnoleg. Rydym yn lle o
wrthgyferbyniad – gyda phoblogaeth drefol a gwledig amrywiol, yn falch o’n hanes ond hefyd â’n golygon yn gadarn ar y dyfodol. Mae Castellnedd Port Talbot yn lle y mae pobl wir yn falch o fyw, dysgu, gweithio a magu eu teuluoedd ynddo.

Mae hwn yn gyfle a fydd yn diffinio gyrfa; rôl a fydd yn cael effaith a dylanwad sylweddol. Rydym yn gyngor sefydlog sy’n perfformio’n dda o ran darparu gwasanaethau a llywodraethu corfforaethol iach. Ond mae gennym hefyd weledigaeth glir, ac rydym yn uchelgeisiol ar gyfer dyfodol ein hardal, gan ymdrin â diddordeb sylweddol mewn buddsoddi. Bydd gennych gyfle i adeiladu ar brosiectau o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol, megis Cyrchfan Wildfox, GCRE a’r Porthladd Rhydd Celtaidd; gan ddyrchafu ein lle, bod yn gennad i ni, a chynrychioli Castellnedd Port Talbot ledled Cymru a’r DU gyfan, ac yn rhyngwladol.

Mae cydberthnasau â Swyddogion ac Aelodau Etholedig yn hollbwysig yma; mae hwn yn gyngor sy’n gwasanaethu ei drigolion â brwdfrydedd y bydd yn anodd dod o hyd iddo yn unrhyw le arall. Rydym yn chwilio am arweinydd eithriadol a fydd yn gallu cynnig y craffter, yr uchelgais, y sgiliau llywodraethu a’r creadigrwydd i yrru ein sefydliad yn ei flaen. Ein pobl yw ein hased mwyaf, ac ni fydd ein Prif Weithredwr yn eithriad yn hyn o beth. Byddwn yn disgwyl i chi ffurfio cydberthnasau cadarn a llawn ymddiriedaeth â phartneriaid, Gweinidogion, arweinwyr cymunedol a thrigolion, gan sefydlu cyfeiriad clir a hyder proffesiynol ymhlith ein gweithlu rhagorol.

Mae hwn yn gyfle gwerth chweil i ymuno â ni ac arddangos eich dawn, eich tosturi a’ch penderfynoldeb i ddarparu gwasanaethau ardderchog i gymunedau Castell-nedd Port Talbot. Os ydych chi’n gweld eich hun fel ein Prif Weithredwr nesaf, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Ewch i jointeamNPT.com a chysylltwch â’n partneriaid recriwtio yn GatenbySanderson: Gary Evans (07809 195 593), Rebecca Hopkin (07827 098 173) neu Rachel Salvia (07393 013 067).

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert

Similar jobs