Skip to main content

This job has expired

Head of Law, Governance and Civil Services

Employer
Carmarthenshire County Council
Location
Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£97, 497 to £103,860 per annum
Closing date
7 Apr 2024

View more

Carmarthenshire County Council is a high performing, vibrant and forward-thinking local authority that is constantly look to improve, and is committed to maintaining its excellent reputation for delivering first class services. We are now looking to appoint a Head of Law, Governance and Civil Services to help us deliver our ambition.

The Head of Law, Governance and Civil Services is a fantastic opportunity to join a Council that is seeking to be innovative in how they deliver services that are designed to meet all residents needs at a unique time. We are looking for a modern, inspirational and inclusive leader that creates a positive environment where everyone can be themselves and can fulfil their potential.

At Carmarthenshire County Council, we focus on providing coherent, modern and effective services. So, as part of the one of the largest County Councils in Wales, you won’t just enjoy the scope of the challenge – you’ll enjoy having a positive impact.

Class-leading governance and a robust legal service underpin everything we do. This role is at the heart of our journey towards excellence, and you’ll be building on strong foundations. Leading an expert team, you’ll provide high quality and outcome-focused advice to the Chief Executive, CMT, Officers and Members. Moreover, you’ll run a complex division which delivers a number of key services to the council, including discharging the duties of the Monitoring Officer.

We are building a strong legal and democratic function that will set the benchmark, but there’s still plenty to do, and you must understand how to continue and accelerate our improvement programme. An adept relationship builder and an exemplar of personal and professional integrity, you’ll rapidly gain the trust and respect of everyone you encounter – within and beyond the Council.

You will ideally need a reasonable level of conversational Welsh, and support can be provided on appointment to reach this level.

Are you the right person for this job?

If so, you will have considerable energy and drive, and have a proven track record of successful leadership and strategic management within a multi-functional organisation of comparable scope and complexity. Crucially, you will know what first class services look like, and will know how to help your staff and Members achieve these standards within a demanding environment.

For an informal discussion about this role, please contact Wendy Walters, Chief Executive, at Carmarthenshire County Council on 01267 224110.

The Council has engaged Solace in Business to support on this important appointment. You are encouraged to contact Amy Billington on 020 7976 3311 to discuss the role in more detail.

________________________________

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn Awdurdod Lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy'n ceisio gwella'n barhaus ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf. Rydym am benodi Pennaeth y Gyfraith, Llywodraethu a Gwasanaethau Sifil i'n helpu i wireddu ein huchelgais.

Mae Pennaeth y Gyfraith, Llywodraethu a Gwasanaethau Sifil yn gyfle gwych i ymuno â Chyngor sy'n ceisio bod yn arloesol yn y ffordd y mae'n darparu gwasanaethau a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion yr holl drigolion ar adeg unigryw. Rydym yn chwilio am arweinydd modern, ysbrydoledig a chynhwysol sy'n creu amgylchedd cadarnhaol lle gall pawb fod yn nhw eu hunain ac sy'n gallu cyflawni eu potensial.

Yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cydlynol, modern ac effeithiol. Felly, fel rhan o un o'r Cynghorau Sir mwyaf yng Nghymru, nid maint yr her yn unig fyddwch chi’n ei fwynhau – byddwch yn mwynhau cael effaith gadarnhaol.

Mae llywodraethu o'r safon orau a gwasanaeth cyfreithiol cadarn yn sail i bopeth a wnawn. Mae'r rôl hon wrth wraidd ein taith tuag at ragoriaeth, a byddwch yn adeiladu ar sylfeini cadarn. Gan arwain tîm arbenigol, byddwch yn darparu cyngor o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i'r Prif Weithredwr, y Tîm Rheoli Corfforaethol, Swyddogion ac Aelodau. Ar ben hynny, byddwch yn rhedeg is-adran gymhleth sy'n darparu nifer o wasanaethau allweddol i'r cyngor, gan gynnwys cyflawni dyletswyddau'r Swyddog Monitro.

Rydym yn adeiladu swyddogaeth gyfreithiol a democrataidd gref a fydd yn gosod y safon, ond mae digon i'w wneud o hyd, a rhaid i chi ddeall sut i barhau a chyflymu ein rhaglen wella. Yn hen law ar feithrin perthynas â phobl ac yn esiampl o uniondeb personol a phroffesiynol, byddwch yn ennill ymddiriedaeth a pharch pawb rydych yn dod ar eu traws yn gyflym – yn y Cyngor a thu hwnt.

Yn ddelfrydol, bydd angen i chi fod â lefel resymol o Gymraeg llafar a gellir darparu cymorth adeg penodi i gyrraedd y lefel hon.

Ai chi yw'r person cywir ar gyfer y swydd uchod?

Os felly, bydd gennych gryn egni a chymhelliant, a bydd gennych hanes profedig o arweinyddiaeth lwyddiannus a rheolaeth strategol o fewn sefydliad amlswyddogaethol o gwmpas a chymhlethdod tebyg. Yn bwysicaf oll, byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o'r radd flaenaf a sut i helpu eich staff ac Aelodau i gyflawni'r safonau hyn o fewn amgylchedd sy'n gofyn llawer.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Wendy Walters, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin ar 01267 224110

Mae Solace in Business wedi bod yn gweithio gyda'r Cyngor i’w gefnogi gyda’r penodiad pwysig hwn. Fe’ch anogir i gysylltu ag Amy Billington drwy ffonio 020 7976 3311 i drafod y swydd mewn rhagor o fanylder.

Dyddiad cau: 7 Ebrill 2024

To apply please click the Apply Now link below.

 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert