This job has expired

Service Manager – Commercial and Business Development

Employer
Blaenau Gwent County Borough Council
Location
Blaenau Gwent
Salary
£51,407 - £56,544
Closing date
27 Jan 2022

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Blaenau Gwent is a place of heritage and dramatic change, with a sense of its past but its eyes firmly on the future. Our vision is “Proud Heritage - Strong Communities - Brighter Future” and we are working with our communities to create an improved, more equal, and sustainable future for the people of Blaenau Gwent.

We are seeking a Service Manager – Commercial and Business Development to help lead the design, development and implementation of the Council’s Commercial Strategy, approach, and activities. Supporting the Strategic Commercial and Commissioning Board, you will contribute to the Council’s strategic objectives through exploring, developing, and implementing a more business minded and entrepreneurial approach to existing and new service delivery. This will include being a strong advocate for the effective use of data insight and technology for optimal service delivery and outcomes, helping the organisation move forward.

Reporting to the Chief Officer – Commercial and Customer, your remit will also include leadership and management of the Procurement Service to deliver value for money and socially responsible opportunities.

Your professional credibility will evidence strong business acumen with the ability to deliver clear and robust option appraisals and cost modelling; and providing advice and guidance to senior leadership teams.

For an informal discussion, please contact Bernadette Elias at Bernadette.elias@blaenau-gwent.gov.uk.

To find out more, and to apply please click on the Apply Button below

Closing date: 27th January 2022

 The Council welcomes applications in both English and Welsh.

Rheolwr Gwasanaethau – Masnachol a Datblygu Busnes

£51,407 - £56,544.

Mae Blaenau Gwent yn ardal o dreftadaeth ac o newid dramatig, sy’n gwerthfawrogi ei gorffennol ond sy’n edrych tua’r dyfodol. Ein gweledigaeth yw “Treftadaeth Falch - Cymunedau Cadarn - Dyfodol Disglair” ac rydym yn gweithio gyda’n cymunedau i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Blaenau Gwent.

Rydym yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau - Masnachol a Datblygu Busnes i helpu i arwain y gwaith o gynllunio, datblygu a gweithredu strategaeth, ymagwedd a gweithgareddau masnachol y Cyngor. Gan gefnogi’r Bwrdd Comisiynu a Masnachol Strategol, byddwch yn cyfrannu at Amcanion Strategol y Cyngor drwy archwilio, datblygu a gweithredu ymagwedd at ddarpariaeth ein gwasanaethau presennol a newydd, sy’n fwy entrepreneuraidd ac yn canolbwyntio mwy ar fusnes. Bydd hyn yn cynnwys bod yn hyrwyddwr brwd dros ddefnydd effeithiol o ddata mewnwelediad a thechnoleg er mwyn sicrhau’r ddarpariaeth gwasanaethau a chanlyniadau gorau posibl, gan helpu’r sefydliad i symud ymlaen.

Byddwch yn atebol i’r Prif Swyddog - Masnachol a Chwsmeriaid, a bydd eich cylch gwaith hefyd yn cynnwys arwain a rheoli’r Gwasanaeth Caffael i sicrhau gwerth am arian a chyfleoedd cymdeithasol gyfrifol.

Bydd eich hygrededd proffesiynol yn dangos eich bod yn hen ben o safbwynt busnes a bod gennych y gallu i sicrhau arfarniadau clir a chadarn o opsiynau ac o fodelu costau; gan ddarparu cyngor ac arweiniad i uwch dimau arweinyddiaeth.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Bernadette Elias Bernadette.elias@blaenau-gwent.gov.uk.   

Dyddiad cau: 27 Ionawr 2022.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau Cymraeg a Saesneg.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert