Head of School Improvement

Location
Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£80,788 to £88,871
Posted
21 Jan 2021
Closes
03 Feb 2021
Job role
Head of Service
Contract Type
Full time

Pembrokeshire County Council is looking to appoint a Head of School Improvement.

The post will require you to provide leadership and management of the Council’s work in challenging and supporting high standards in teaching and learning across schools in Pembrokeshire.

You will provide the Council’s strategic leadership on school improvement, with an emphasis upon ensuring that the Local Authority is an effective systems leader for all our children, fulfilling our statutory responsibilities and maintaining effective relationships with headteachers, education leaders, and Estyn. Using robust data, you will hold schools to account for their performance and fulfil our statutory responsibilities to ensure that schools take action to address areas for concern and drive continuous improvement.

As a member of the Education Senior Leadership Team you will contribute to the formulation of overall strategy, setting policy and performance targets for the service. You will work closely with Elected Members, reporting on the performance of schools on a regular basis to the Performance Management Board and Overview and Scrutiny.

This is an exciting opportunity for a highly experienced and dynamic professional with a track record of success, who can develop and deliver new approaches to raising standards for every child in all settings through:

• Building on success
• Continuing to develop learning and teaching
• Rigorous pursuit of excellence

We are very ambitious for all of our children in Pembrokeshire and we are looking for someone who shares this ambition and who can demonstrate that they:

• have successful experience of senior leadership within schools and or a local authority which demonstrates impact in raising standards of pupils’ achievement;
• can provide strategic leadership for the service in a changing context;
• have leading edge knowledge of school improvement and the role of the Local Authority in promoting school improvement;
• have a thorough understanding, gained from practical experience, of how school performance and standards can be improved;
• have excellent data analysis and reporting skills;
• have a highly positive attitude, excellent interpersonal skills, energy, drive and commitment to achieving our vision that every learner achieves more than they thought possible;
• drive the improvement through our strategic plans;
• are able to work with Elected Members and politically sensitive issues.

For an informal discussion about the post, please contact Steven Richards-Downes Director for Education on 01437 775350.

This post requires an enhanced disclosure from the Disclosure and Barring service (DBS)

Further details and application process can be found at:

www.pembrokeshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Penfro am benodi Pennaeth Gwella Ysgolion.

Bydd y swydd yn gofyn i chi arwain a rheoli gwaith y Cyngor o ran herio a chefnogi safonau uchel mewn dysgu ac addysgu ar draws ysgolion yn Sir Benfro.

Byddwch yn darparu arweiniad strategol y Cyngor ar wella ysgolion, gyda phwyslais ar sicrhau bod yr awdurdod lleol yn arweinydd systemau effeithiol ar gyfer pob un o’n plant, gan gyflawni ein cyfrifoldebau statudol a chynnal cydberthnasau effeithiol â phenaethiaid, arweinwyr addysg, ac Estyn. Gan ddefnyddio data cadarn, byddwch yn dwyn ysgolion i gyfrif am eu perfformiad ac yn cyflawni ein cyfrifoldebau statudol i sicrhau bod ysgolion yn cymryd camau i fynd i’r afael â meysydd pryder ar gyfer gwelliant parhaus, a’u llywio.

Fel aelod o’r Uwch Dîm Arwain Addysg, byddwch yn cyfrannu at lunio’r strategaeth gyffredinol, gan bennu targedau polisi a pherfformiad ar gyfer y gwasanaeth. Byddwch yn gweithio’n agos gydag aelodau etholedig, gan adrodd ar berfformiad ysgolion yn rheolaidd i’r Bwrdd Rheoli Perfformiad a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithiwr proffesiynol hynod brofiadol a dynamig sydd â hanes o lwyddo, a all ddatblygu a chyflwyno dulliau newydd o godi safonau ar gyfer pob plentyn ym mhob lleoliad drwy wneud y canlynol:

• Adeiladu ar lwyddiant
• Parhau i ddatblygu dysgu ac addysgu
• Mynd ar drywydd rhagoriaeth yn drylwyr Rydym yn uchelgeisiol iawn ar gyfer ein holl blant yn Sir Benfro ac rydym yn chwilio am rywun sy’n rhannu’r uchelgais hwn ac sy’n gallu dangos eu bod:
• yrofiad llwyddiannus o uwch-arweinyddiaeth mewn ysgolion a/neu awdurdod lleol sy’n dangos effaith yr unigolyn ar godi safonau o ran cyflawniad disgyblion;
• y gallu i ddarparu arweiniad strategol i’r gwasanaeth mewn cyd-destun newidiol;
• gwybodaeth flaengar am wella ysgolion a rôl yr awdurdod lleol wrth hybu gwelliannau mewn ysgolion;
• dealltwriaeth drylwyr, a enillwyd trwy brofiad ymarferol, o sut y gellir gwella perfformiad a safonau ysgolion;
• sgiliau dadansoddi ac adrodd data rhagorol;
• ymagwedd gadarnhaol iawn, sgiliau rhyngbersonol rhagorol, egni, cymhelliant ac ymrwymiad i gyflawni ein gweledigaeth bod pob dysgwr yn cyflawni mwy nag yr oeddent wedi tybio y byddai’n bosibl;
• y gallu i hybu’r gwelliant trwy ein cynlluniau strategol;
• y gallu i weithio gydag aelodau etholedig ac ymdrin â materion gwleidyddol sensitif.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Steven Richards-Downes, y Cyfarwyddwr Addysg, ar 01437 775350.

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

I gael rhagor o fanylion a gqybodaeth am y broses ymgeisio, ewch I;

www.pembrokeshire.gov.uk