Programme Delivery Manager: Digital Customer & Community Resilience

Location
Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
Grade K £40,858 - £43,757 per annum
Posted
10 May 2018
Closes
04 Jun 2018
Job role
Manager
Contract Type
Contract

(Fixed Term 3 years)

Flintshire County Council is an effective and efficient Council with an impressive record of leading major programmes of change to sustain and improve key services for the benefit of the community e.g. Developing Alternative Delivery Models, Community Asset Transfer.

We’re forward thinking, positive about potential, have continuously developed our expertise and acted with passion and resilience to achieve our success. We’re now harnessing this organisational capability and investing for the future.

One of three new strategically important appointments, the Programme Delivery Manager - Digital Customer & Community Resilience will work closely with the Customer Transformation Officer and the Income Generation and Marketing Manager, to accelerate the transformation of our services for our digital customers, inspire our communities to become more resilient and maximise our income generation.

This role has lead responsibility for programme managing the implementation of three key areas of work – Digital Strategy, Customer Strategy and the Community Resilience Framework.

So a special combination of knowledge and skills encompassing digital leadership and technology to enhance customer services as well as working with communities to increase their skills and resilience are what we need.

With extensive experience and skill in Programme and Project Management, you will have already demonstrated your transformational leadership skills and be experienced in implementing new service models.

Your engaging communication and influencing skills will be used to negotiate effectively and develop relationships working across boundaries.

Analytical thinking with the capability to break down and solve complex problems are essential for success in this role.

We believe that this role can give unrivalled opportunity to make a significant contribution to our communities and be part of our transformational journey during which you can continue enhancing and honing your own unique set of skills and experience.

We offer flexible ways of working. Hours - Full Time – 37 hours per week Salary – Grade K £40,858 - £43,757 per annum Location – Mold, Flintshire Deadline for Application: Monday 4th June

Selection Assessment Date: Friday 15th June For an informal discussion please contact: Ian Bancroft - Chief Officer for Strategic Programmes. Tel: 01352 704180 or email ian.bancroft@flintshire.gov.uk Part time, job share and flexible working arrangements will be considered.

The Council recognises that the ability to communicate in Welsh is an important and valuable skill in the workplace and is committed to increasing the numbers of bilingual employees.

We welcome applications for any post from candidates who are able to work in both Welsh and English.

We will also support new and existing employees who wish to learn Welsh or improve / develop their Welsh language skills.

Due to the volume of applications received we are not always able to contact each applicant individually, therefore if you have not heard from us within three weeks of the closing date you should assume that your application has not been successful.

Cyngor Sir y Fflint - “Arwain y Gwaith o Gyflawni ein Blaenoriaethau Allweddol” Rheolwr Cyflawni Rhaglen: Cwsmeriaid Digidol a Gwytnwch Cymunedol (Cyfnod Penodol am 3 blynedd) Mae Cyngor Sir y Fflint yn Gyngor effeithiol ac effeithlon sydd â hanes aruthrol o arwain prif raglenni o newid er mwyn cynnal a gwella gwasanaethau allweddol er budd y gymuned, e.e. Datblygu Modelau Cyflenwi Amgen, Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

Rydym yn flaengar, yn gadarnhaol ynghylch potensial, wedi datblygu ein harbenigedd yn barhaus ac wedi ymddwyn gydag angerdd a gwytnwch i gyflawni ein llwyddiant. Rydym bellach yn harneisio y gallu sefydliadol yma ac yn buddsoddi ar gyfer y dyfodol.

Yn un o dri phenodiad strategol bwysig, bydd y Rheolwr Cyflawni Rhaglen: Cwsmeriaid Digidol a Gwytnwch Cymunedol yn gweithio’n agos â’r a’r Rheolwr Cynhyrchu Incwm a Marchnata a’r Swyddog Trawsnewid Cwsmeriaid i gyflymu trawsnewidiad ei gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid digidol, ysbrydoli ein cymunedau i fod yn fwy gwydn ac uchafu cynhyrchiad incwm. Y swydd hon sydd yn gyfrifol am reoli’r rhaglen i weithredu tri phrif faes o waith - Strategaeth Digidol, Strategaeth Cwsmeriaid a Fframwaith Gwytnwch Cymunedol.

Felly rydym yn chwilio am gyfuniad arbennig o wybodaeth a sgiliau sydd yn ymwneud ag arweinyddiaeth a thechnoleg ddigidol i wella gwasanaethau i gwsmeriaid yn ogystal â gweithio gyda chymunedau i gynyddu eu sgiliau a gwytnwch.

Gyda phrofiad helaeth a sgil o reoli Rhaglenni a Phrosiectau, byddwch eisoes wedi dangos eich sgiliau arweinyddiaeth sy'n gweddnewid a byddwch yn brofiadol wrth weithredu modelau gwasanaeth newydd. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau cyfathrebu a dylanwadu i negodi’n effeithiol a meithrin perthnasau gweithio ar draws ffiniau.

Mae gallu meddwl yn ddadansoddol gyda'r gallu i ddadansoddi a datrys problemau cymhleth yn hanfodol i fod yn llwyddiannus yn y swydd hon.

Rydym yn credu y gall y swydd yma roi cyfle heb ei debyg i wneud cyfraniad arwyddocaol i’n cymunedau ac i fod yn rhan o’n taith drawsnewidiol ac yn ystod y daith hon gallwch barhau i wella a mireinio eich set unigryw o sgiliau a phrofiad. Rydym yn cynnig ffyrdd hyblyg o weithio.

Oriau - Llawn Amser - 37 awr yr wythnos Cyflog – Graddfa K £40,858 - £43,757 y flwyddyn Lleoliad – Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Dyddiad cau ar gyfer y Cais: Dydd Llun 4 Mehefin

Dyddiad Asesu i Ddewis: Dydd Gwener 15 Mehefin I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag: Ian Bancroft - Prif Swyddog ar gyfer Rhaglenni Strategol. Ffôn: 01352 704180 neu e-bost ian.bancroft@flintshire.gov.uk

Bydd trefniadau gweithio rhan-amser, rhannu swydd a threfniadau gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sydd yn gallu gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi gweithwyr newydd a rhai sydd eisoes yn gweithio gyda ni sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, nid ydym bob amser yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol, felly os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.