Professional Lead – Regeneration

Location
Llandrindod Wells, Powys
Salary
£41,551 to £43,387 per annum
Posted
30 Mar 2017
Closes
23 Apr 2017
Contract Type
Full time

We’re after someone exceptional. Can you make your mark in a team that’s determined to overcome the challenges faced by local government in a way that makes things better for the people it serves? Can you lead with vision, enthusiasm and integrity. Can you make one of the most beautiful counties in the UK even better for the people who live, work and visit here?

Powys County Council is looking for a Regeneration professional to undertake the role of Professional Lead for the delivery of the Council’s Regeneration and Economic Development functions, including large scale European and external fund management, tourism and inward investment promotion. It’s a brand new post, created at a time when the authority is entering an exciting and challenging phase.

Powys is a deeply rural county covering a quarter of the land mass of Wales.  If you were to start in the bottom corner of the county in Ystradgynlais and drive to the top, it would take you nearly 3 hours, but you would travel through the Brecon Beacons, the Cambrian Mountains and some of the most beautiful countryside and market towns in Britain. We serve a greatly dispersed population of around 132,000 people, working with small but leading edge companies that choose to locate here, particularly those in life sciences and advanced manufacturing sectors, as well as hundreds of thriving lifestyle businesses.

People choose to live in Powys for its superb quality of life, its clean air and its space to grow; Powys is very much “the green heart of Wales”. Can you help our solution-focussed team to drive forward exciting change?

For further details and to apply, please visit our website: www.powys.gov.uk

email: job.applications@powys.gov.uk

or phone: 01597 826409

Closing date: 23/04/17

Rydym yn chwilio am rywun eithriadol.  A allwch chi wneud eich marc mewn tîm sy’n benderfynol o oresgyn yr heriau sy’n wynebu llywodraeth leol mewn ffordd i wella pethau ar gyfer y bobl mae’n ei wasanaethu?  A allwch chi arwain â gweledigaeth, brwdfrydedd ac integriti.  A allwch chi wella un o siroedd harddaf y DG ar gyfer y bobl sy’n byw, gweithio ac yn ymweld â hi?

Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am weithiwr proffesiynol yn y maes Adfywio i gymryd y rôl fel Arweinydd Proffesiynol i gyflwyno swyddogaethau Adfywio a Datblygu Economaidd y Sir, yn cynnwys rheoli cronfeydd allanol ac Ewropeaidd ar raddfa fawr, hyrwyddo twristiaeth a buddsoddi mewnol.  Mae hon yn swydd newydd sbon, a grëwyd ar drothwy cyfnod cyffrous a heriol i’r awdurdod.

Mae Powys yn sir wledig iawn sy’n gorchuddio chwarter o dir Cymru.  Pe baech yn dechrau yng nghornel gwaelod y sir yn Ystradgynlais ac yn gyrru i dop y sir, byddai’n cymryd bron 3 awr i chi, ond byddech yn teithio drwy Fannau Brycheiniog, Mynyddoedd y Cambrian a rhai o ardaloedd cefn gwlad a threfi marchnad fwyaf hardd Prydain.  Rydym yn gwasanaethu poblogaeth wasgaredig iawn o tua 132,000 o bobl, yn gweithio gyda chwmnïau bach ond arloesol sy’n dewis ymgartrefu yma, yn enwedig y rheiny mewn gwyddorau bywyd a’r sectorau gweithgynhyrchu uwch, yn ogystal â channoedd o fusnesau ffyniannus yn y sector ffordd o fyw.

Mae pobl yn dewis byw ym Mhowys oherwydd yr ansawdd bywyd gwych, yr aer glân a’r lle i dyfu; Powys yw “calon werdd Cymru”.   A allwch chi helpu ein tîm sy’n canolbwyntio ar atebion i yrru ymlaen y newid cyffrous hwn?

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan: www.powys.gov.uk

e-bost: job.applications@powys.gov.uk

neu ffoniwch: 01597 826409

Dyddiad cau:   23/04/17